Aktuality

Prijímacie skúšky do tančno-hudobného a hudobného odboru

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry                    

a hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2016/2017.

 

Termíny konania prijímacích skúšok:      

            Každý pracovný deň od 6.9.2016 do 13.9.2016 v čase od 15,00 hod. do 16,00 hod. d.

Miesto konania prijímacích skúšok:

          Budova Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby,

          M. Madačova 1, Ružomberok (sídlo FS Liptov).

 

Prihláška:     

            Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju stiahnuť z nasledovného odkazu a vytlačiť.

Prihláška na tanečno - hudobný odbor.

Priihláška na hudobný odbor.

Ku každej prihláške je nutné vyplniť aj čestné vyhlásenie.

Vyplnenú prihlášku prinesie zákonný zástupca dieťaťa vyplnenú, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.

 

Podmienky prijatia:

           Do všetkých druhov prípravného štúdia sú prijímaní žiaci na základe posúdenia predpokladov pre zvolený umelecký odbor (po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia).

            Do základného štúdia a štúdia pre dospelých sú prijímaní žiaci na základe výsledkov talentových skúšok.

            Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov o prijatie na štúdium je zriadená trojčlenná prijímacia komisia.

 

Rozčlenenie štúdia:

  • prípravný kurz len pre žiakov tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry – jednoročné (pre deti materských škôl od 4 rokov)
  •  prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  •  prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  •  základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) zakončený postupovou skúškou a nižší  sekundárny stupeň (4 roky) zakončený    záverečnou skúškou
  •  základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky zakončené záverečnou skúškou
  •  štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

a) v hudobnom  odbore do:

               1. prípravného štúdia

            2. základného štúdia

b) v tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry do:

      1. prípravného kurzu

    2. prípravného štúdia

    3. základného štúdia

c) v hudobnom odbore do týchto zameraní:

      1. Hra na hudobnom nástroji

                   - Hra na strunových nástrojoch (husle, viola, kontrabas, cimbal)

                   - Hra na ľudových aerofónoch (šesťdierková píšťalka, koncovka, fujara, heligónka, harmonika, gajdy)

                   - Hra na klavíri

           2. Spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

- hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu...)

- rytmické cítenie (tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek)

- spev ľudovej piesne

- pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

- hudobné schopnosti (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu, spev ľudovej piesne)

- rytmické cítenie (tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek)

- pohybové schopnosti (schopnosť opakovať tanečný krok podľa hudby)

- telesnú spôsobilosť

V Ružomberku dňa 25.4.2016

                                                                                              Mgr. Igor Littva

                                                                                                  R i a d i t e ľ