Aktuality

Rodičovské združenie

 

P O Z V Á N K A!

 

            Pozývame rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2021 (streda)  o 17,00 hod. vo veľkej tanečnej sále. 

            Súčasťou združenia budú informácie o občianskom združení Ružovaný vienok a o fungovaní školy pod novým zriaďovateľom.

            Po spoločnom stretnutí bude možnosť konzultácie s jednotlivými učiteľmi.

                                              

          Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie

 

          V Ružomberku dňa 5.9.2021

          Mgr. Igor Littva

Výberové konanie

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Súkromnej základnej umeleckej školy folklórneho súboru Liptov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školyv zmysle vyhlášky MŠ SRč. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) Zák. č. 138/2019 Z.z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle vyhlášky MŠ SRč. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov a má ukončený prvý stupeň funkčného vzdelávania alebo prvý modul funkčného vzdelávania v zmysle § 47 ods. 1 a 3 Zák. č. 138/2019 Z.z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • skúsenosť s pedagogickou prácou  v oblasti ľudovej kultúry,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú bude vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,

overený doklad o absolvovaní základného stupňa alebo modulu funkčného vzdelávania,

odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

profesný životopis, doklad o dĺžke pedagogickej praxe a zdravotnej spôsobilosti,

písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 20. septembra 2021.

 

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:

SZUŠ folklórneho súboru Liptov, M.Madačova 1, 034 01 Ružomberok.

 

            Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

            V Ružomberku 31.8.2021

 

                                                                                  

                                                                                                     Mgr. Igor Littva

Vyrozumenie

 

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu z 13.5.2021 s účinnosťou od 17.5.2021  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove   a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obnovil vyučovanie vo všetkých školách.

 

Pre našu ZUŠ to znamená, že od 17.5.2021 (pondelok) zahajujeme prezenčné vyučovanie ako v hudobnom, tak aj tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry podľa pôvodného rozvrhu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/tanecno-hudobny-odbor-regionalnej-ludovej-kultury . O zmenách v rámci riadneho prezenčného vyučovania budú informovať triedni učitelia. 

 

Zároveň upozorňujeme, že aj v mesiacoch máj až august 2021 budeme prijímať elektronickú registráciu nových žiakov. Prihlášku do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry je možné vyplniť tu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/prihlaska-na-studium-v-zakladnej-umeleckej-skole-t a do hudobného odboru tu: https://www.fs-liptov.sk/index.php/prihlaska-na-studium-v-zakladnej-umeleckej-skole .

Ďakujeme za pochopenie.

 

V Ružomberku 14.5.2021

Mgr. Igor Littva

Riaditeľ školy

Vyrozumenie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze

Vyrozumenie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze

Prijímacie skúšky

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

           

vyhlasuje prijímacie skúšky

 

do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry a hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022

 

Termíny konania prijímacích skúšok:     

            11. máj 2021 od 13,00 do 17,00 hod

            12. máj 2021 od 13,00 do 17,00 hod.

 

Miesto konania prijímacích skúšok:        

            Budova  Základnej umeleckej školy,

            M. Madačova 1, Ružomberok.

 

Prihláška:     

            Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy, vyplniť a odoslať. Vyplnenú prihlášku podpíše zákonný zástupca dieťaťa počas talentových skúšok, prípadne ju vyplní a vypíše počas talentových skúšok.

 

Podmienky prijatia:

            Do všetkých druhov prípravného štúdia sú prijímaní žiaci na základe posúdenia predpokladov pre zvolený umelecký odbor (po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia).

 

            Do základného štúdia a štúdia pre dospelých sú prijímaní žiaci na základe výsledkov talentových skúšok.

 

            Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov o prijatie na štúdium je zriadená trojčlenná prijímacia komisia.

 

Rozčlenenie štúdia:

 • prípravný kurz v rámci súborovej práce len pre žiakov tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry – jednoročné (pre deti materských škôl, ktoré k 1.1.2021 dovŕšili 4 roky)
 • prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov základnej školy, ktorí k 1.1.2021 dovŕšili 6 rokov)
 • prípravné štúdium – dvojročné (pre deti, ktoré k 1.1.2021 dovŕšili 5 rokov)
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) zakončený postupovou skúškou a nižší sekundárny stupeň (4 roky) zakončený záverečnou skúškou
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky zakončené záverečnou skúškou
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

 

 1. v hudobnom  odbore do:
 1. prípravného štúdia
 2. základného štúdia

 

 1. v tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry do:
 1. prípravného kurzu
 2. prípravného štúdia
 3. základného štúdia

 

 1. v hudobnom odbore do týchto zameraní:
 1. Hra na hudobnom nástroji
 • Hra na strunových nástrojoch (husle, viola, kontrabas, cimbal)
 • Hra na ľudových aerofónoch (šesťdierková píšťalka, koncovka, fujara, heligónka, harmonika, gajdy)
 • Hra na klavíri
 1. Spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

 

Hudobný odbor:

- hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu...)

- rytmické cítenie (tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek)

- spev ľudovej piesne

- pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Tanečo-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

- hudobné schopnosti (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu, spev ľudovej piesne)

- rytmické cítenie (tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek)

- pohybové schopnosti (schopnosť opakovať tanečný krok podľa hudby)

- telesnú spôsobilosť

 

V Ružomberku dňa 21.4.2021

 

                                                                                              Mgr. Igor Littva

                                                                                                  R i a d i t e ľ